Ynni i'r dyfodol.

More power for more homes.

Llyfrgell ddogfennau GDA

Bydd Hitachi-GE yn gwneud nifer sylweddol o gyflwyniadau i’r rheoleiddwyr. Rydym yn ymroddedig i gefnogi’r broses gwneud sylwadau gyda chymaint o wybodaeth â phosibl a byddwn yn sicrhau y bydd y rhain ar gael i'r cyhoedd, gan gyhoeddi cyflwyniadau cynyddol fanwl wrth i'r GDA fynd rhagddo.

Credwn fod hyn yn cefnogi proses effeithiol o wneud sylwadau; fodd bynnag, dogfennau technegol yw’r rhain, mewn sawl achos maent wedi’u cyfieithu o ieithoedd tramor, ac yn cynnwys manylion dylunio sy’n parhau’n destun ystyriaeth bellach. Byddwn yn cadw pob dogfen a gyhoeddir yn fyw drwy gydol GDA. Fodd bynnag, gan fod y rhain yn cael eu disodli gan fersiynau diweddarach, byddant yn cael eu symud i'r archif, gyda'r dogfennau mwyaf diweddar mewn cysylltiad â'r GDA yn cael eu cadw o dan 'Cyflwyniadau GDA Diweddaraf'.

Yn unol â rheoliadau’r DU, mae gwybodaeth niwclear sensitif a gwybodaeth gyfyngedig dan ddeddfwriaeth rheoli allforio wedi’u tynnu o’r cyhoeddiadau hyn, ac felly hefyd gynnwys masnachol sensitif.  

Mae’r ABWR wedi bod yn destun asesu trylwyr gan reoleiddwyr niwclear yn Siapan, yr Unol Daleithiau a mannau eraill. Ardystiodd Comisiwn Rheoleiddio Niwclear yr Unol Daleithiau (NRC) ABWR yr Unol Daleithiau yn 1997 ac mae wedi cyhoeddi ei Reol Ardystio Dyluniad (DCR) yn http://www.nrc.gov/reactors/new-reactors/design-cert/abwr.html

Yn yr un modd, mae ABWR y DU yn destun proses drwyadl o asesu yn y GDA. Darperir arweiniad cynhwysfawr i ddiogelwch niwclear, perfformiad amgylcheddol a diogelwch, ar ffurf cyflwyniadau allweddol. Mae'r rhain yn cynnwys yr Adroddiad Diogelwch Cyn Adeiladu (PCSR) a'r Drwydded Amgylcheddol Generig (GEP) a gyflwynwyd i'r rheoleiddiwr ac a gyhoeddwyd ym mis Awst 2014. Mae'r rhain yn cael eu diweddaru wrth i'r GDA fynd yn ei flaen, hefo y PCSR ddiweddaraf wedi ei gyhoeddi ar 30 Hydref 2015 a'r Trwydded Amlgylcheddol Generig ar y 12 Rhagyfr 2016. Byddant yn parhau i gael ei diweddaru ymhellach wrth i'r GDA fynd yn ei flaen.

Cyflwyniadau GDA Diweddaraf

Deunyddiau a gyhoeddwyd, 30 Hydref 2015

Adroddiad Diogelwch Cyn Adeiladu - Adolygiad B

Deunyddiau wedi'u cyhoeddi, 12fed Rhagfyr 2016

Trwydded Amgylcheddol Generig

Dogfennau Perthnasol Ychwanegol

Archif cyflwyniadau

Mae’r dogfennau isod wedi cael eu diweddaru, a disodlir nhw gan y rheini a gyhoeddwyd yn y Cyflwyniadau GDA Diweddaraf, felly nid yw'r Broses Sylwadau hon yn canolbwyntio arnynt mwyach.

Deunyddiau cyhoeddedig, 6 Ionawr 2014

Deunyddiau cyhoeddedig, 31 Ionawr 2014

Deunyddiau wedi'u cyhoeddi, 31 Mawrth 2014

Mae nifer o ddogfennau technegol wedi’u cyhoeddi, sy’n gam pellach tuag at yr adroddiad ar ddiogelwch cyn adeiladu. Mae’r dogfennau yn adroddiadau diogelwch rhagarweiniol (PSR) yng nghyswllt dyluniad yr adweithydd, ac mae rhai ohonynt yn diweddaru’r deunyddiau a gyhoeddwyd yn flaenorol:

Deunyddiau a chyhoeddwyd, 4 Mehefin 2014

Deunyddiau cyhoeddedig, 28 Awst 2014

Adroddiad Diogelwch Cyn Adeiladu

Deunyddiau cyhoeddedig, 28 Awst 2014

Trwydded Amgylcheddol Generig


Y Camau Nesaf

Mae’r GDA yn broses ailadroddus hirdymor, a thrwy gydol y cyfnod byddwn yn cyflwyno ystod o ddogfennau i’r rheoleiddwyr.

Mae'r cyflwyniadau cychwynnol a gyhoeddwyd ochr yn ochr â lansio'r safle hwn wedi cael eu diwygio, a chyhoeddwyd dogfennau wrth i ddatblygiadau fynd rhagddynt. Mae dau diwygiadau o'n Hadroddiad Diogelwch Cyn Adeiladu (PCSR) ac ei'n Trwydded Amgylcheddol Generig (GEP) wedi cael eu cyhoeddi. Bydd diwygiadau pellach ar gael wrth i ni symud drwy'r GDA.

Mae’r GDA yn broses ddwyffordd a bydd y rheoleiddwyr yn darparu adborth helaeth ar ein cynigion. Pan fydd y rheoleiddwyr o'r farn fod diffyg rheoleiddiol posibl byddant yn codi "Sylw Rheoleiddiol" neu “Fater Rheoleiddiol". Disgwyliwn i’r rhain godi yn ystod y GDA fel rhan naturiol o’r broses; bydd pob Sylw neu Fater Rheoleiddiol yn cael eu cyhoeddi gan y rheoleiddwyr ar eu gwefan ynghyd â’n Cynlluniau Datrys

Bwydlen