Ynni i'r dyfodol.

More power for more homes.

Cyflwyniad a chynnydd GDA

Yr Asesiad Dyluniad Generig (GDA) yw’r broses a ddefnyddir gan reoleiddwyr niwclear y DU i asesu addasrwydd posibl dyluniad adweithydd niwclear i’w ddatblygu mewn lleoliad amhenodol yn y DU, gan ystyried diogelwch ac effeithiau amgylcheddol.

Nid yw’n asesiad o egwyddorion ynni niwclear, ond o ddyluniad offer ABWR y DU ei hun. Mae pasio GDA yn gam pwysig yn y broses tuag at ddatblygu gorsaf, ond nid yw ynddo’i hun yn rhoi unrhyw ‘ganiatâd’ i ddatblygu. Erys yr angen am Drwydded Safle Niwclear a thrwyddedau amgylcheddol. Er y gallai’r GDA oleuo elfennau o’r asesiadau hyn, nid yw’n cymryd eu lle.

Rhaid i ddatblygwyr gorsafoedd pŵer hefyd fynd drwy'r broses gynllunio lawn er mwyn cael Gorchymyn Cydsyniad Datblygu.

Rhennir GDA yn nifer o gamau, pob un yn golygu cyflwyniadau ychwanegol i’r rheoleiddwyr.

Bydd nifer sylweddol o’r cyflwyniadau hyn yn cael eu cyhoeddi drwy'r wefan hon, ac rydym yn gwahodd sylwadau neu gwestiynau arnynt. Byddwn yn ymateb i’r rhain, ac yn rhannu’r cwestiynau a’r sylwadau, yn ogystal â’n hatebion ni â’r rheoleiddwyr. Yn dilyn cyflwyniad cychwynnol ym mis Ionawr 2014, disgwylir cyflwyniadau pellach yn ystod y gwanwyn ac eto cyn diwedd y flwyddyn.  

Mae’r rheoleiddwyr yn disgrifio GDA fel yr isod:

Mae’r swyddfa Rheoleiddio Niwclear (ONR) ac Asiantaeth yr Amgylchedd wedi datblygu’r Asesiad Dyluniad Generig neu’r broses GDA mewn ymateb i gais gan y Llywodraeth yn dilyn ei Hadolygiad Ynni yn 2006.

Yn eu cyfraniadau o Adolygiad Ynni’r Llywodraeth nododd ONR ac Asiantaeth yr Amgylchedd gynigion i asesu dyluniad adweithyddion niwclear newydd, cyn unrhyw gynigion i adeiladu gorsaf bŵer niwclear ar unrhyw safle penodol. Rhoddwyd yr enw Asesiad Dyluniad Generig (GDA) ar y broses hon.

Mae nifer o fanteision allweddol i GDA:

Mae’n caniatáu i reoleiddwyr ymwneud â dylunwyr ar y cam cynharaf, pryd y maent yn cael y dylanwad mwyaf.

Mae’n broses gam wrth gam, gyda’r asesiadau’n mynd yn gynyddol fanylach. Mae hyn yn caniatáu i’r rheoleiddwyr ganfod materion yn gynnar yn y broses a lleihau’r risgiau ariannol a rheoleiddiol i weithredwyr posibl.

Mae’n gwahanu materion dylunio oddi wrth faterion yn ymwneud yn benodol â safle, gan wella effeithlonrwydd cyffredinol y broses reoleiddio.

Mae’n agored ac yn dryloyw. Gall unrhyw un edrych ar wybodaeth ddylunio fanwl ar y we a rhoi sylwadau arni. Bydd y rheoleiddwyr hefyd yn rhoi adborth rheolaidd ar sut y mae ein hasesiadau’n mynd rhagddynt ac yn cyhoeddi adroddiadau ar derfyn camau allweddol.

Mae’r rheoleiddwyr yn cynnal eu hasesiadau gan ddefnyddio dull cam wrth gam gyda’r asesiadau’n mynd yn gynyddol fanylach fesul cam. Ar derfyn pob cam cyhoeddir adroddiadau, sy’n darparu diweddariad ar yr asesiad technegol manwl a wnaed gan yr aseswyr niwclear. Bydd yr adroddiadau’n tynnu sylw at unrhyw bryderon neu faterion technegol a godwyd yn ystod yr asesiad. Bydd ONR yn cynnal ei asesiadau mewn pedwar cam, tra bo proses Asiantaeth yr Amgylchedd yn cynnwys asesiad cychwynnol a manwl a ddilynir gan ymgynghoriad. Ar derfyn y broses GDA, bydd y rheoleiddwyr yn penderfynu a yw’r dyluniadau arfaethedig yn dderbyniol i’w hadeiladu yn y DU.

Bwydlen